Quiz: Figuras de linguagem

Quiz: Figuras de linguagem

Quiz sobre figuras de linguagem como gradação, onomatopeia, anáfora, etc